"Freedom of choice" is a short social cartoon produced for "Open line", a Kyrgyzstani NGO based in Bishkek that defends and promotes women rights all around the country.
The goal of this project is to raise clearly in one single cartoon different issues such as the bride kidnapping, the early marriages and the society awareness (friends, parents, neighbours, official authorities). This cartoon is addressed to all group of audiences, and to be broadcasted on TV channels and social networks.
It was important for me and the client to create a cartoon that is realistic and at the same time would attract attention and open thoughts for solution. So, we tried not only to deliver a message but also to tell a real story, with a dramatic structure and some humoristic elements. It was also important  to represent all the aspects of the country (modern and traditional, city and countryside, lowlands and mountains).
- - -
"Cвобода выбора"  это краткометражный социальный мультфильм подготовлен для Общестенного фонда "Open line" (Кыргызстан, Бишкек), который работает по продвижению прав женщин на Национальном уровне. Целью данного проекта является привлечение внимания к проблемам нарушения прав женщин и объединение нескольких проблем в одном мультфильме - как кража невест, ранние браки,  равнодушие общества и нулевой уровень терпимости к перечисленным вопросам со стороны друзей, родителей, окружающих, государственных органов). Этот мультфильм предназначен для всех групп зрителей, и запланирован к показу на ТВ-каналах и в социальных сетях. 
Для заказчиков и авторской группы было важно создать мульфильм, который реалистичен, и одновременно привлечет внимание, а также даст пищу для размышлений о потенциальном решении проблемы. Таким образом, мы попытались разработать настоящую историю, с драматической структурой и с некоторыми элементами юмора.
Также было важно показать все аспекты страны (современность и традиции, город и  сельская местность, равнины и горы)."
- - - 
"Баардыгынын өз тандоосу болушу керек" - бул  аялдардын укуктарын Улуттук деңгээлде  жайылтуу боюнча "Open line" (Кыргызстан, Бишкек) фонду үчүн даярдалган кыскаметраждуу социалдык мультфильм.
Бул долбоордун максаты болуп аялдардын укуктарын бузуу көйгөйлөрүнө көңүлдү бурдуруу жана кыз ала качуу, эрте никеге туруу жана  аталып кеткен маселелер боюнча коомчулуктун кайдигерлиги, достор, ата-энелер,  мамлекет органдары тарабынан нөл деңгээлиндеги чыдамкайлыкты ж.б бир нече көйгөйлөрдү бир мультфильмде бириктирүү болуп саналат. Бул мультфильм көрүүчүлөрдүн бардык тобуна арналган жана ТВ каналдарында жана социалдык тармактарда көрсөтүүгө пландаштырылган.
Буйрутма берүүчүлөр жана автордук топ үчүн чындыкты көрсөткөн, ошол эле убакта өзүнө көңүл бурдура ала турган жана көйгөйдү чындап чечүү тууралуу ойлонууга түрткү бере турган мультфильм жаратуу маанилүү болгон. Мындан сырткары, өлкөнүн бардык аспектилерин (азыркы учурду көрсөтүу, шаар жана айыл, түздүктөр жана тоолор) камтып көрсөтүү да өтө чоң мааниге ээ болгон.
Character design
Backgrounds
Cartoon
Scenario - Storyboard - Characters - Animation 

Music - Sounds : 
Financial Support

You may also like

Back to Top